પરિણામ

જે છે એ છે
જે નથી એ નથી
જે છે એ ‘નથી’ નથી થઇ શકવાનું
જે નથી એ ‘છે’ નથી થઈ શકવાનું
જે છે એ ગમે છે
જે નથી એની ચિંતા નથી

મને કારણો કરતાં પરિણામો વધુ પસંદ છે.

-સ્નેહા પટેલ

4 comments on “પરિણામ

  1. જે છે એ maya pan chhe….
    wts “Maya”????
    in Sanskruit ‘ma’ means nakaratmak(negative) and ‘ya’ means hakaratmak(positive)…
    je nathi a dekhade a “Maya”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s