ચેતી જવું


પ્રેમ જવાબદારી બની જાય એ પહેલાં ચેતી જવું સારું.

– Alarmed, good to go before it becomes the responsibility of love.

– સ્નેહા પટેલ