જેસી જીસકી સોચ.


સીધી સરળ વાત અને અર્થઘટનોના ખડકલા,

મગજના નકશે મનફાવતી દલીલોના ઢગલા.

સીધું સાદું પણ ના સમજાય ત્યાં

સમજણના ફાંકા મારતા અનેકો દાખલા.!!

 

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક.