ગિલ્ટ


જેને સાચો પ્રેમ કરતા હો એને  ક્યારેય ‘ગિલ્ટ’ની લાગણીનો અનુભવ ના કરાવશો.

-સ્નેહા પટેલ