સમજ


તમને કોઇ વ્યક્તિ સમજે એવું ઇરછતા હો તો પહેલ કરીને થોડું એને પણ સમજતા શીખો.
-સ્નેહા પટેલ.