આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ પટેલ છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ ગુજરાતી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ એક સ્ત્રી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ લેખક છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ કવિ છો…એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ બુદ્ધિશાળી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ ભાવનાશીલ છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ એક માણસ છો..મારી જેમ જ…

હું પણ સારા બનવાના પ્રયત્નોમાં..તમારી જેમ જ..

એટલે આપણે એક…આવું ક્યારે સાંભળવા મળશે ?

– સ્નેહા પટેલ

9 comments on “આપણે એક

  1. આપણે એક સ્નેહા ..હું પટેલ નથી પણ લેખક છું અને સ્ત્રી છું સંવેદનશીલ છું માટે અભિનંદન વહાલી…

    Like

  2. હું પણ સારા થવાના પ્રયત્નમાં છું, હું સારી તું સારી ,જગત આખુ સારુ ,જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ,
    સ્નેહા આપણે દૂર છતા દૃષ્ટિ એક ….આપણે એક

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s