સ્વપ્ન-વરસાદ


ફોનમાં કાશ્મીરની બરફવર્ષાની વાત બંધ કર
તો
હું
કાલ રાતે થયેલ હૂંફાળી સ્વપ્ન-વર્ષાની વાતો કરું.

-સ્નેહા પટેલ