સમય વહી ગયો..


મા
તને
‘આઇ લવ યુ’ કહેવા ગઈ
ત્યારે સમય વહી ગયો..
-સ્નેહા