ટપ..ટપ..ટપાક


ચપ્પાંની ચકચકિત ધાર
પ્રેમથી આંગળીને ચૂમી ભરી ગઈ.
ટપ..ટપ..ટપાક
સંબંધોનું પણ આમ જ ને..!

સ્નેહા

વ્રણ


સ્વીકારાઈ ગયેલી તકલીફો પર
ઘાબાજરીયું ના લગાવી શકે
તો કઈ નહીં
ઘોંચપરોણા કરીને
વ્રણ ખુલ્લા તો ના કર..

-સ્નેહા પટેલ