આપણે એક


તમે પણ મારી જેમ જ પટેલ છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ ગુજરાતી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ એક સ્ત્રી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ લેખક છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ કવિ છો…એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ બુદ્ધિશાળી છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ મારી જેમ જ ભાવનાશીલ છો..એટલે આપણે એક

તમે પણ એક માણસ છો..મારી જેમ જ…

હું પણ સારા બનવાના પ્રયત્નોમાં..તમારી જેમ જ..

એટલે આપણે એક…આવું ક્યારે સાંભળવા મળશે ?

– સ્નેહા પટેલ