હુ અને મારો દીકરો..


આજે 12 વર્ષના દીકરાને પહેલી વખત 50 રુપિયા વાપરવા આપીને એને એનો જેમ ઉપયોગ કરવો હોય એમ કરવા કહ્યું..

જોકે એણે કોઇ જ જરુરીયાત પ્રદશિત નથી  કરી..

કોઇ જ સવાલ -જવાબની  કે કોઇ જ એક્સ્પ્લેનેશંસ આપવાની  સહેજ પણ જરુર નથી

બસ આજે 50 રુપિયા જેટલી ‘એની સ્વતંત્રતા’ અને ‘મારા વિશ્વાસનો દિવસ..’!

અહીં ઘણા 50 રુપિયાનો સવાલ ઉઠાવશે.,પણ એ મારી અંગત પસંદગી – માન્યતાઓનો સવાલ હોવાથી એ મિત્રો એનો જવાબ મળે એવી આશા ના રાખે…