અનબીટેબલ – 23


પુરુષ પહેલ-વહેલી વાર પેન હાથમાં પકડે ત્યારે ‘ સ્ત્રી – સૌંદર્ય –   સ્પર્શ /  સેક્સ – કડવી વાસ્તવિકતા’ જેવા વિષયોને પ્રાથમિકતા  હોય છે. જ્યારે સ્ત્રીઓના લખાણમાં   ‘પ્રેમ – લાગણી- સંવેદના-સંબંધ-કાલ્પનિક દુ નિયા ‘ જેવા વિષયો વધારે  હોય છે.

====> જનરલ ઓબઝર્વેશન.

-સ્નેહા પટેલ.

image source – http://www.leeashford.co.uk/images/writing.jpg