અનબીટેબલ – 20


જ્યારે જ્યારે લોકો મારા ઢગલો વખાણ કરે છે..ત્યારે ત્યારે મારી ઉણપો મને વધારે તીણી થઈને ખૂંચે છે.

સ્નેહા પટેલ.