અનબીટેબલ – 26


એક લેખક તરીકે નિષ્ફળ જવાની કોઇ બીક નથી પ્રભુ,બસ માણસ તરીકે  મને સફળ બનાવજે.
-સ્નેહા