જીવંત


લાગણીના સિચનથી લીલીછ્મ્મ …
મારામાં
રહેલી મને
જીવંત
રાખે છે તું ..!

સ્નેહા પટેલ