સ્વતંત્રતા

સ્વતંત્રતા કોઇ પણ હોય, ઇમોશનલ..શારિરીક..માનસિક..આર્થિક.. -ચૂકવણી ભારી-ભરખમ જ હોય છે.

સ્નેહા પટેલ

One comment on “સ્વતંત્રતા

  1. બંધન કરનાર જેટલું વધારે તાકાતવર તેટલી સ્વતંત્રતાની ચૂકવણી ભારી-ભરખમ.

    જો કે સ્વતંત્રતાના આનંદ પાસે ગમે તેટલી ચૂકવણી હળવીફૂલ અને ઓછી લાગે છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s