હોશ – જોશ


હોશની આહુતિ ચડાવીને ‘સ્વ’ની શોધમાં ફકત  જોશ-ઝનૂનપૂર્વક વર્તવું એ સમયનો બગાડ છે.

-સ્નેહા પટેલ