ટપ ટપ..ટપ્પ્પાક..


કાલે રાતે સપનામાં

એક મીઠી..તીખી સુગંધ નાકમાં પ્રવેશી ગઈ

મનમાં ને મનમાં થોડું મરકી લીધું

આ નવું પરફ્યુમ ક્યારે ખરીદેલું..?

યાદ જ નથી આવતું

કઈ બ્રાન્ડ છે..

જાણીતી છે

જન્મથી જ ઓળખાણ હોય એમ

પણ પકડાતી નથી

નાક અને જીભને પાછા સારા બહેનપણા

ભલા..ક્યારેય કોઇને  પરફ્યુમ ખાધાનું યાદ છે ..

મને કેમ આજે એને ચાખવાનું મન થાય છે

મન સાચે મર્કટ જ છે

ત્યાં તો રુમની બારી ખુલી ગઈ

ફટ્ટાક..

કાં તો આજે એ.સી વધારે ઠંડક આપે છે

કાં તો  ટેમ્પ્રેચરના સેટીંગમાં ભૂલ થઈ ગઈ લાગે છે..

તરત જ આંખ ખૂલી ગઈ

આ શું

હકીકતની ધરતી પર સપનું ઝરમરી રહ્યું હતું

ટપ ટપ..ટપ્પ્પાક…!

-સ્નેહા પટેલ