કલ્પના-વિશ્વ.લાકડાંનું જૂનું,પુરાણું,સુંદર નકશીકામવાળું કાચના ‘ટૉપ’વાળું ટેબલ
પ્રિયજને ‘ગિફ્ટ’ કરેલ કોફીનો ગરમાગરમ વરાળ ઉગલતો ‘મગ’
ટેબલ પર થોડાં મનપસંદ વિષયના પુસ્તકો
ડાબી બાજુમાં એક મોટ…ટી વિશાળ સ્વચ્છ બારી
બારીમાંથી દેખાતું ભૂરું ભૂરું આકાશ
આકાશમાં સ્વછંદીપણે ઉડતા પંખીઓ
બગીચામાંથી સમીર સાથે ઢસડાઈ આવતી
જૂઇ-ચંપા-મધુમાલતીની મિશ્ર તીખી સુગંધ
ક્યાંક ભ્રમરોનું ગુણ ગુણ
ક્યાંક પતંગિયાઓનું ઉડાઉડ
થોડા છૂટા છવાયા કોરાં કાગળો
જોડે પૈસાના પ્રમાણમાં સસ્તી
પણ મારા અક્ષરોને
સુંદર રૂપમાં કાગળ પર પ્રસારનારી મારી મનપસંદ ‘પેન’
મારું કલ્પના-વિશ્વ.
-સ્નેહા પટેલ