સજા


 

જમાનાથી આગળ ચાલવાની,મોર્ડન ગણાવાની તમારી લાલસાની સજા તમારા કરતા તમને પ્રેમ કરતી વ્યક્તિઓ વધારે ભોગવે છે.

સ્નેહા પટેલ