પ્રસિદ્ધિ

પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે માણસ પહેલાં મરજીયાતપણે કિંમત ચૂકવે છે..પછી ફરજિયાતપણે એની જોડેથી કિંમત વસૂલાય છે..

સ્નેહા પટેલ

2 comments on “પ્રસિદ્ધિ

  1. તે વખતે તે કિંમત ચૂકવવાની ના પાડી દે અને પ્રસિદ્ધિને ઠોકર મારવાની પુરતી તૈયારી બતાવે તો કિંમત ચૂકવ્યા વગર વધારે પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s