સૂર્યોદય

‘મને કોઇ સમજતું નથી’ જેવી પરિસ્થિતીમાંથી ઉદભવતી એકલતામાં ઊંડા ઉતરીને હકીકતોનો સમજણપૂર્વક સ્વીકાર કરાય ત્યારે એકાંતનો ચમકતો સૂર્યોદય થાય છે.

સ્નેહા પટેલ

One comment on “સૂર્યોદય

  1. DEAR sneha,Jay shree krishna.have a joyus n cheerful day.samjan ae aapni potani aagvi eksukhad anubhuti che…beshart kevi rite mulviae!!! sidhu saadu saty mari drashtiae ke manas jevaa hoy aevi rite swikari levaa…to aapoaap sambabdh no setu
    rachaay j jay che…!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s