કોલાહલ

એક ખાલીપો ભરેલો મારા ઊરનો તમે કાલે,
ત્યાં આજે તમારી યાદોનો કોલાહલ બહુ છે.
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૫-૧૨-૦૮
૧૧.૦૦રાતનાં

One comment on “કોલાહલ

  1. પોતાના જ્યારે રિસાય ત્યારે એ જ વાતો જે પ્રેમ થી કરી હતી એ પાગલ કરી દે છે..એકદમ સાચ્ચી વાત કહી છે તે….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s