પથ્થરોની ભાષા


તમારી સાથે વાત કરતાં આવડી ગયું અમને,
સાંભળ્યું છે કે પથ્થરો સાથે વાત કરવાની
ભાષા અલગ હોય છે….
સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૨૬-૧૨-૦૮-૫.૩૦બપોરનાં

 

રોજ એકની એક વાત કહીને થાકી ગઈ હતી તમને.પણ તમે કે કશું જ સમજતાં જ નહોતાં. એક દિવસ વિચાર્યું કે બની શકે કે મારી અભિવ્યક્તિમાં કોઈ ભુલ રહેલી હોય. બસ પછી તો શું? કુદરતનાં ખોળે બેસીને રોજ વિચારતી આનો ઉપાય. નદી-કાંઠે બેસીને પથ્થર સાથે રમતાં રમતાં જ મને મારી સમસ્યાનો જવાબ સૂઝી આવ્યો…ઓહ..ક્યાં-કયાં શોધી આવી અને જવાબ તો રોજ હાથમાં ઉછાળી-ઉછાળીને રમાતા પથ્થરનાં રુપે મારી પાસે જ હતો.હવે ઝરણાંનું ખળ-ખળપણું મળી શક્શે મને…પથ્થરો સાથે વાત કરતાં જે આવડી ગઈ છે મને…