બેઠાં હતાં અમે

એક્લાં એક્લાં તમારી યાદ સાથે લઈને બેઠાં હતાં અમે,
બે મીઠી મુલાકાતો દિલમાં વાગોળીને બેઠાં હતાં અમે.

આંખો રાતી ચોળ અંગારા સમ લઈને બેઠાં હતાં અમે,
કોઈ સપનાં આંખને સજાવશે સમજીને બેઠાં હતાં અમે.

ચમકતો તારો ખરશે રાહ ઉરે લઈને બેઠાં હતાં અમે,
એનાં રુપેરી તેજે ચાતક મીટ માંડીને બેઠાં હતાં અમે.

ઠંડી હવા દિલને બહેલાવે,ચંચળતા લઈને બેઠાં હતા અમે,
એનાં જાદુઈ સ્પર્શે કોઈ શીતળતા માણીને બેઠાં હતા અમે.

પ્રેમ નગરે કોઈ મસ્તીનાં ઈરાદા લઈને બેઠાં હતાં અમે,
તમે સાથ આપી જશો પાકી ખાત્રી જાણીને બેઠાં હતાં અમે.

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૧૧.૦૫ રાત્રિનાં
૩-૦૧-૦૯

7 comments on “બેઠાં હતાં અમે

 1. કઈ કેટલીયે આશા ઓ લઈ ઉભા હતા અમે
  કઈ કેટલાયે ઈરાદા ઓ લઈ ઉભા હતા અમે

  કાકરીયા ની પાળે ઉભા હતા અમે
  રાહ તમારી જોઇ ઉભા હતા અમે

  Like

 2. di aato kharekhar tame kamal kari nakhyo chhe…dil thi yaar bahuj saras lakhyu chhe….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s