આત્મહત્યાની કોશિશ


આઈપીસીની ધારા ૩૦૯ – આત્મહત્યાની કોશિશ  બદલાવા જઈ રહી છે. આત્મહત્યા એ ગુનો નહી ગણાય અને એ માનવીને જેલ નહી થાય !

આપના શું મંતવ્યો છે ?

smile