હીરાની વીંટી


યાદ તારી સાચવી શકુ એવી
એક દાબડી દઈ દે
.
.
.
મને એક હીરાની વીંટી લઈ દે !

-સ્નેહા પટેલ.