સ્નેહ-ગાંઠ


તું પતંગ અને હું દોરી
બંધાયા સ્નેહ-ગાંઠે ચોરી-ચોરી.
ચાલ..
ઉંચે ઉંચે ઉડી જઈએ
ગગનમાં થપ્પો રમીએ
વાદળામાં ખોવાઇ જઇએ
વાયરાના હિંડોળે ઝુલીએ
અન્યોન્ય હૈયાસરસા રહીએ
આમ ગોથ ના ખા,
વફાદાર રહે
તારા આ નટખટ અડપલાં
જાન લઇ લે મોરી..
તું પતંગ અને હું દોરી
બંધાયા સ્નેહગાંઠે ચોરી ચોરી..
સ્નેહા – અક્ષિતારક.