શક્ય નથી.


ઇશ્વરમાં તો

હું મારી મરજી મુજબ માનું છું

તારામાં તો

એ પંણ શક્ય નથી.

-સ્નેહા પટેલ