રુદન


રડવું આવે ત્યારે
ખુલ્લા દિલથી રડવા
માટે પણ
નસીબ જોઇએ.

-સ્નેહા પટેલ