રુંવાડા


રુંવાડા ઉભા થઈ જવાની ચરમસીમાએ
હ્રદયમાંથી શબ્દો સરે છે
અને
ક..વિ..તા નામની પરીનો જન્મ થાય છે.

-સ્નેહા પટેલ.