મતદાન


મતદાન નહીં તો પ્રેમ , લગ્ન કરવાનો હક પણ નહી.

તમારા મગજમાં છે આવા કોઇ આઈડીઆ દોસ્તો ?
-સ્નેહા.