ભાર


નાજુક આંખોમાં
મોડી રાતે પધારેલા
અને
સવાર પડી જવાની બીકમાં
ઉતાવળે
અડધા પડધા જોવાયેલા
અતૃપ્ત સપનાઓનો
ભાર સળવળે છે.
-સ્નેહા પટેલ.