ચેતનવંતુ


નિજની જમીનમાં
ઊંડે સુધી
મૂળિયા ઉતારવા છે
મજબૂત કરવા છે
કાયમ
સ્વસ્થ
સ્થિર
રહીને
ચેતનવંતુ રહેવું છે.

-સ્નેહા.