કામ


સારું અને યોગ્ય દિશામાં થતું કામ એની જાતે જ બોલે છે.એને બહુ પુરાવાઓ આપવાની જરુર નથી પડતી.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક