અળવીતરું


http://www.google.com/imgres?q=%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AF&num=10&hl=gu&biw=1292&bih=679&tbm=isch&tbnid=wjDoeeBGxnENfM:&imgrefurl=http://jitva.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html&docid=joA5Kr0M1Xze2M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XzG8S-JQCZM/S9yshC_5ONI/AAAAAAAAAM0/p8CmUhP_DZc/s1600/jitva-2.jpg&w=640&h=480&ei=qfoIUOawFoa3rAe-oeDHCA&zoom=1&iact=hc&vpx=872&vpy=190&dur=484&hovh=185&hovw=242&tx=138&ty=88&sig=110275597414787147858&page=2&tbnh=146&tbnw=167&start=18&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:18,i:145

આ ફોટુ અહીંથી લીધો છે જેની  બ્લોગ પર ખુલ્લેઆમ જાણ કરાય છે..

હમણાં જ એક મિત્ર સાથે વાત થઈ ..એમાં વાતવાતમાં બોલાઈ ગયું કે ઠીક છે ..વાત તમે કહો એમ રાખીએ…તમે પણ શું યાદ કરશો કે કોની સાથે પનારો પડ્યો છે.પછી આ અળવીતરા મગજમાં અળવીતરો વિચાર આવ્યો કે ‘પનારો’ કેવો વિચિત્ર શબ્દ છે નહી…આ ‘પનારો એટલે પનીરનો કોઇ દૂરનો રીશ્તેદાર…કઝીન’ થતો હશે કે…!