10%


મેં આશરે ૨૦-૨૧ વર્ષે પહેલી પહેલી નોકરી કરેલી. પહેલો પહેલો પગાર જ્યારે હાથમાં આવ્યો ત્યારે જીવનમાં એક જબરદસ્ત રોમાંચ અનુભવેલો. શું કરી કાઢું…શું કરી કાઢું થઈ ગયેલું અને ખબર નહિ એક વિચાર મનમાં ઊગ્યો, ‘ હું જે પણ કમાઈશ એના દસ ટકા જેટલી રકમ કોઈક ને ક્યાંક ને ક્યાંક મદદરૂપ થવામાં વાપરીશ.’ આવું વિચારીને જીવનમાં કેટલા પૈસા આપવા એ નિર્ણય મે indirectly ભગવાન પર છોડી દીધેલો. એ વખતે સહજતાથી લીધેલો નિર્ણય બને એટલું સજાગ રહીને પાળ્યો છે.

સાચું કહું, આ સોદો ખોટો નથી દોસ્તો. એ દસ ટકાના વળતરમાં જરૂર જેટલું જીવનમાં બધું પ્રેમથી મેળવી ચૂકી છું અને બહારના અજાણ લોકોને તો આપણી ઉપર ઉદાર હોવાનો વહેમ બની રહે એ નફામાં 😀

  • સ્નેહા પટેલ

#blogger #facebookpost #Salary #God

Alex


Alex stumbled through the woods, trying to make sense of what had just happened. He remembered leaving the comfort of his home, feeling as though he were on a mission that was beyond himself. But now here he was, standing in a strange world with no way back home.

The trees seemed alive, swaying in an unearthly wind that seemed to carry something alien and otherworldly within its depths. There was something familiar yet distant about the place, and Alex couldn’t shake the feeling that he’d been here before—but how?

He began walking, guided by some unknown force, when suddenly he heard the sound of someone crying out for help. Alex quickly ran towards the voice and found a small child lost and alone in the woods.

It’s okay, he said soothingly. I’m here now. He picked up the little one and cradled her in his arms until she stopped sobbing.

The child looked up at him with eyes full of awe and admiration, as if she’d never seen anything like him before. That’s when it dawned on Alex—he wasn’t in his own world anymore. He had stepped into a new one.

But there was more to this place than just its strange sights; Alex felt like he was connected to it in some mysterious way, as if he were meant to be there for some higher purpose. He promised himself that he would do whatever it took to protect this new world from whatever danger might threaten it.

Alex set off on an epic adventure to explore this brave new world and protect its inhabitants from harm—all while learning valuable lessons about courage and strength along the way. It may have been an unfamiliar world at first, but soon enough it would become a place Alex called home.

Ghuntvu


નાનપણમાં સ્કૂલમાં
મારા વ્હાલા કુસુમબેને
સૌપ્રથમ એકડો ઘૂંટતા શીખવાડેલું,
પ્રેક્ટિસ પછી બરાબર આવડી ગયું .
સમજાઈ ગયું કે જે ઘૂંટીશ એ પાક્કું થશે.
હવે હું ‘નફરત’થી દૂર રહીને
માત્ર ‘પ્રેમ’ જ ઘૂંટુ છું !

-સ્નેહા પટેલ

like #short #subscribe #subscribe #youtuber #love #youtubeshorts #ytshorts #gujaratistatus #poetry

If u like plz share, Like and subscribe. Thnx

like #short #subscribe #subscribe #youtuber #love #youtubeshorts #ytshorts #gujaratistatus #poetry