દુનિયા ગોળ

હું સૌપ્ર્થમ કાગળમાં લખતાં શીખી , પછી ટાઇપ કરતાં એ પછી  ડેસ્કટોપ પર ટાઇપ કરીને નેટ પર અપલોડ કરતાં,  પછી લેપટોપ આવ્યું એટલે ખોળામાં ‘લેપ્પી’ લઈને ટાઇપ કરીને નેટ પર લખાણ અપલોડ કરતાં શીખી, પછી મોબાઈલમાં નેટ આવતાં બધી એપ ડાઉનલોડ કરીને એમાં જ સીધું ટાઇપ કરવાનો જ ચસ્કો ચડ્યો હવે  ટાઇપ કરીને કંટાળી એટલે પાછી કાગળ પેન પર હાથ અજમાવું છું – દુનિયા સાચે ગોળ છે કેમ મિત્રો ?

-સ્નેહા પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s