તત્વમસિ – રેવા


ધ્રુવ ભટ્ટની તત્વમસિ –
આ બુક મેં વાંચીને એના ઝીણાં ઝીણાં સંવેદનોને ભરપૂર માણ્યાં છે. આજે જયારે એના પરથી ‘રેવા’ નામની મૂવી બની છે ત્યારે એની પાસે મારી આશા અપેક્ષાઓ ખૂબ જ છે. હું ગુજરાતી, માતૃભાષાને બહુ પ્રેમ કરું એટલે હોલીવુડ,બૉલીવુડ થી થોડું ઓછું ચલાવી લઈશ જેવા વેવલાં બહાના નહિ વિચારું, બોલું કે લખું !
https://wp.me/povbN-O2

‘સંવેદનાનો ખરખરો ‘જેવો લેખ લખતાં અનુભવેલ દુઃખ આ મૂવીની ભારોભાર સંવેદનાઓ માણીને સરભર કરવાનું છે!
-સ્નેહા પટેલ.

આજે મૂવી જૉયું.

માતૃભાષાનો સાચો અર્થ સમજાવવા આજની પેઢીને આપણી સંસ્ક્રુતિ, મૂળ સાથે જોડાયેલા રહેવાની લાગણી, મહત્વ સમજાવીએ તો કદાચ ‘મા’ જેવી ભાષાના વપરાશ માટે ઉપદેશનો એક શબ્દ ના કહેવો પડે. એ બધી લાગણી આપોઆપ ગુજરાતીઓના દિલમાં ઉગી નિકલે. ધ્રુવભટ્ટના પુસ્તક ‘તત્વમસિ’ પરથી બનેલ સુંદર, નિર્મલ ને પ્રકૃતિના ખોળે રમાડતું, ઝુલાવતું પિકચર ‘રેવા’ જોઈને આ એક જ વિચાર મગજમાં આવ્યો.

હું આવું રખડી શકવાની નથીએટલે જોઈને માજા માણું.. મને આવી પ્રજાની નિખાલસતા ગમે પણ એમનું જંગલીપણું સહન કરવાની તાકાત નથી. હજુ નર્મદા ના વધુ સિન લેવા જેવા હતા એવું લાગ્યું..
– સ્નેહા પટેલ.
23-4-2018.
રાતના દસ વાગ્યે.
શુભ રાત્રી.

One beautiful lekh on word ‘tat vam ashi’ from https://yogicjourneys.com/tag/tatvamasi/

Tatvamasi

 • Tat Vam Asi

  I am the ocean. You are the ocean.

  We are part of the same ocean.

  I am a wave born of the ocean. You are a wave born of the ocean.

  Each wave is a specific expression.

  It is my expression. It is your expression. It is our expression.

  Our waves may be different, yet we are still part of the same ocean.

  Once our waves crash on the shores they will return to the ocean.

  To the original form and to everyone else.

  Tat Tvam Asi

  Tat Tvam Asi (तत्त्वमसि) is a Sanskrit phrase and one of four of the great sayings of the Upanishads which were the ancient teachings and dialogues shared between teacher and student.

  Tat Tvam Asi

  You are that. That you are.

  Meaning there is a spark of divine, god, consciousness within each of us.And this same sparks rests within everyone else too. We are a part of the universe and the universe manifests in us.

  “Tat Tvam Asi is a concept, if taken at a practical level, will act as a panacea for most human problems today. To internalise the concept of Tat Tvam Asi we as individuals need to grow mentally and spiritually. It’s not easy but the reward on offer for those who embrace it, can be one of the most liberating feelings in the world” – Ranjith Vallathol

  Tat Tvam Asi

  We no longer see ourselves as separate.

  There is no separateness.

  There is no loneliness or disconnection.

  There is only “oneness” and with that, comes unity.

  Union between our individual souls (atman) and the infinite (brahman).

  Ramana Maharshi said “Awareness is the only truth. The spatio temporal universe is an illusion. THere is no difference between awareness or the individual self. The goal, is to realise that one is not an individual but awareness itself. Everything is awareness.

  Lets start our journey in 2017 with this awareness. The awareness that each soul is potentially divine. And that god is within us. Each of us. The search has to be within. The journey needs to be inward.

  Om Shanti!