હજી રીસાઈ જવું છે

haji risai javu chhe - sneha patel

અરીસાઓથી બચાવો,
સ્વયમમાં એમ સમાવો !

દીવાલ જેવું આ હોવું,
છે મારું, એને હટાવો !

અજાણતાં જ થયો છે,
હવે એ પ્રેમ નિભાવો !

હજી રીસાઈ જવું છે,
ફરી ફરીને મનાવો !

હું આંખથી જ વહુ કાં ?
અણુ અણુથી રડાવો !

આ હાથ કંકુ ને ચોખા,
વધુ શું જોઇએ, આવો !

-સ્નેહા પટેલ.

15 comments on “હજી રીસાઈ જવું છે

  1. હું આંખથી જ વહુ કાં ?
    અણુ અણુથી રડાવો ! વાહ સ્નેહાજી બહોત અચ્છે..! આંસુઓના પડે પ્રતિબિંબ એવા દર્પણ કયાં છે..? કહ્યા વિનાય સઘળુ સમજે એવા સગપણ કયાં છે…?
    ( કુમુદ પટવા)

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s