મુકતક

flat,550x550,075,f

 
આંખોથી ટપકીને જલ નીચે પડે,
નીચે પડે ને બાદ તે દરિયો બને,
દરિયો બનીને ભીતરે એ ઘૂઘવે,
ને ભીતરે એ ઘૂઘવે ને મૂંઝવે !
-સ્નેહા પટેલ.

2 comments on “મુકતક

  1. આ મહાન હ્રદયો નો મૌન ઘૂઘવાટ એ જ તો જિન્દ્ગગી છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s