લેખક અને લખાણ

મને પૂછ્યા વગર, મારી લેખિત અનુમતિ ( ઇમેઈલ )લીધા વગર કોઇએ પણ  મારો લેખ  છાપવો નહીં. મારો બ્લોગ મારી અને મારા વાંચકોની ખુશી માટે છે  અને મારે મારું લખાણ ક્યાં આપવું એ મારી મરજી છે. તો આવા પગલાં કાનૂની બાબત બની શકે છે.એક લેખકને આટલો હક તો હોવો જ જોઇએ.
-સ્નેહા પટેલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s