લેખક અને લખાણ


મને પૂછ્યા વગર, મારી લેખિત અનુમતિ ( ઇમેઈલ )લીધા વગર કોઇએ પણ  મારો લેખ  છાપવો નહીં. મારો બ્લોગ મારી અને મારા વાંચકોની ખુશી માટે છે  અને મારે મારું લખાણ ક્યાં આપવું એ મારી મરજી છે. તો આવા પગલાં કાનૂની બાબત બની શકે છે.એક લેખકને આટલો હક તો હોવો જ જોઇએ.
-સ્નેહા પટેલ.