બધું ક્યાંક છૂટ્યું !

કંઈ ગમ્યું ને પછી કંઈક ખૂંચ્યું
ના ખબર છે કશી કે શું દુખ્યું !

વિશ્વ મારું હતું કંઈ સભર પણ
કોણ જાણે બધું ક્યાંક છૂટ્યું !

ચરમસીમાએ સપનુ પહોંચ્યું
સૂર્ય કિરણ અચાનક ત્યાં ફૂટ્યું !

જે રખેવાળ છે ખુશીઓના
એણે આબાદ ઘર એ જ લૂંટ્યું !

કોઇને કંઈ કહી ના શકાયું
દર્દ મનમાં વલોવ્યું ને ઘૂંટ્યું !

-સ્નેહા પટેલ.
ગાલગાગા લગાગા લગાગા

One comment on “બધું ક્યાંક છૂટ્યું !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s