નફ્ફટ બને છે – gazal


થાય ઇચ્છા ત્યારે એ નફ્ફટ બને છે,

પૂર્વજો માફક નર્યા મર્કટ બને છે.

 

હોય છે નાજુક સંબંધો જે પ્રથમથી

કેવી ક્ષણ આવી કે એ બરછટ બને છે !

 

આથમીને ઊગે, ઊગીને આથમે છે

જલકમલવત જેવી જ કંઈ બાબત બને છે.

to be continue

સ્નેહા.