સળ


એક પણ સળ વિનાની ચાદર ઉપર
ભારે હૈયે હાથ ફેરવે છે
ઢગલો સળથી ભરેલું વદન !
-સ્નેહા પટેલ