નાભીનાળ


પ્રેમના વમળ
અપેક્ષાના વહેણથી
નાભીનાળના સંબંધે
જ કેમ જોડાયેલા રહે છે !

-સ્નેહા પટેલ.