કોને ખબર ?


ગર્વીલું દેખાતું ઉન્ન્ત મસ્તક

ક્યાં ક્યાં

કોની કોની પાસે નમ્યું હશે,

કોને ખબર ?

-સ્નેહા પટેલ