અદભુત ઘટના

થોડામાં શું છ્લકાઈ જવાનું..
બે કાંઠે ભરપૂર ઉભરાઈને
વહી જવાની ઘટના
અદભુત છે !
-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “અદભુત ઘટના

  1. સદા કાળ વહેતી જતી નદીને , દુર શું નજીક શું !

    અંતિમ ધ્યેય એનું તો સમુદ્રે પહોંચી ભળી જવાનું !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s