અદભુત ઘટના


થોડામાં શું છ્લકાઈ જવાનું..
બે કાંઠે ભરપૂર ઉભરાઈને
વહી જવાની ઘટના
અદભુત છે !
-સ્નેહા પટેલ